تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/6/82

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد

نام و نام خانوادگي : طاهره مهديان ريزي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسين آقا حسيني

داستان فرشتگان و بازتاب آن در متون منظوم ادب فارسي تا پايان سده هشتم هجري‌

چكيده

ادبيات فارسي كه پيوندي عميق با فرهنگ غني اسلام دارد، جلوه‌گاه بروز و ظهور آثاري‌جاويدان و برجسته است‌. آثاري كه در هر صفحه از آن ردپاي مفاهيم و موضوعات قرآني به‌چشم مي‌خورد. از آنجا كه ايمان به فرشتگان در رديف ايمان به خداوند، روز قيامت و قرآن ذكرشده‌، طبعاً داستانها و روايات مربوط به فرشتگان نيز در متون منظوم و منثور ما جايگاهي قابل‌توجه پيدا كرده است‌. عناوين و نامهاي مختلف در كنار توصيفات خارق العاده از آنها به عنوان‌امينان وحي ،رسولان الهي ،آگاهي ازامور همه آفريدگان‌،وساطت در امر روزي ،مرگ ونعمت و بلاعلاوه بر تفاسير، در ادب فارسي نمودي شايان توجه دارد. داستانهاي كه امكانات‌، توانايي‌و ظرفيت قدسي و روحاني فرشتگان را به تصوير مي‌كشد، از جلوه‌هاي زيبا و درخشان متون به‌شمار مي‌آيد. حمايت از پيامبران‌، دخالت در امور و وقايع عالم خاكي‌، تسبيح هميشگي‌،خستگي ناپذيري‌، خشوع و آرامش و بزرگي و باشكوهي آنها از ديد شاعران تيزبين ما دورنبوده است‌. بررسي بازتاب‌هاي رمزي و نمادين سيماي فرشتگان و توصيفات اعجاب‌آور ازحضور پررنگ‌شان در زندگي پيامبران‌، مي‌تواند ما و همه علاقمندان را در شناخت و درك‌،عميق‌تر تلميحات مربوط كه در متون ادب فارسي كم نيستند ياري كند و براي دستيابي به مفاهيم جديد راهگشا باشد.