تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 14/7/81

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : مهدي مهرعليزاده

نام و نام خانوادگي : عبدالحميد عبدي زاده

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مرتضي دهقان نژاد

علل اجتماعي كودتاي 1299 ش / 1921 م

چکيده

كودتاي 1299 ش / 1921 م حاصل اوضاع بحراني و متشنج سالهاي پس از انقلاب مشروطه تا كودتا مي‌‌باشد اگر انقلاب مشروطه ايران با ساختار جامعه آن روز ايران سازگار بوده و بر روي يك پيشينه تاريخي بنا مي شد و مردم آگاهي و مطالعه كافي در مورد اين نظام داشته و آن را از روي بصيرت و شناخت انتخاب مي‌كردند اين جريان در آغاز راه با موانع عديده مواجه نشده و مردم بر سرنوشت و مقدرات خود حاكم مي‌شدند اما چون اين مقدمات مهيا نبود از آغاز با مشكلاتي مواجه شد كه نهايت آن ناكامي مشروطه و دمكراسي در ايران و نااميدي مردم از آن بود. در بوجود آمدن اين روند روحيه استبدادي و خودكامگي محمدعلي شاه، جدايي مدافعان شريعت از اردوي مشروطه‌خواهان كه قبلا بدون اطلاع از نظام مشروطه وارد اين مقوله شده بودند؛ اهمال و ضعف مشروطه خواهان در برابر مرتجعين و حكام نظام استبدادي و ميدان دادن به آنها، موثر بوده اند و حاصل آن ايجاد بحران، هرج، مرج و ناامني و مركز گريزي بود اين چنين وضعيتي براي مردمي كه خواهان آرامش و امنيت مي‌باشند مطلوب نبود بنابراين جامعه به مدير و نظام دهنده‌اي تمايل نشان داد كه بتواند اوضاع نامطلوب فعلي را سر و سامان دهد. علاوه بر اينها در رويكرد ايرانيان به كودتا دخالت قدرت‌هاي خارجي و جريحه دار شدن احساسات ملي و نياز مردم به ناجي و منتقم هم تاثير داشته است.