تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 14/7/81

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر سيد اصغر محمودآبادي

نام و نام خانوادگي : مريم سعيديان جزي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر اصغر منتظرالقائم-دکتر محمدعلي چلونگر

قبيله تميم و نقش آن در تاريخ تحولات ايران تا سال 132 هـ / 749 م

چکيده

با توجه به نقش مهمي كه قبايل عرب در تاريخ تحولات اسلام و پس از آن داشته اند؛ به منظور بررسي و تبيين نقش اين قبايل در ابعاد گوناگون تاريخ ايران پس از ورود اسلام و در قرون نخست هجري، در اين رساله نقش قبيله ي تميم كه يكي از بزرگترين قبايل عرب بود، مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است. قبيله‌ي تميم بيشترين سهم را در شرق جزيره العرب و تاريخ تحولات شرق قلمرو اسلامي دارا بود.

اين رساله بر آن است تا سير سكونت قبيله ي تميم را در ايران بزرگ مورد بررسي قرار دهد و نقش طوايف مختلف آن را در ابعاد گوناگون تاريخ ايران در اين دوره با تكيه بر تحولات عراق و خراسان مورد بحث و كنكاش قرار دهد. با توجه به اين امر رساله در سه فصل كلي ترتيب داده شده و دو فصل اول آن بر اساس تاريخ سياسي و اجتماعي و قبيله ي تميم از پيش از اسلام تا سال 132 هـ . تنظيم شده است و در فصل سوم رساله به معرفي رجال برجسته ي قبيله ي تميم در تحولات گوناگون اين دوران پرداخته شده است. علت اين امر تأثير متقابل جامعه و فرد در شكل گيري رخدادهاي هر عصر است. هدف رساله بررسي و شناخت و نقش قبيله ي تميم در تاريخ تحولات ايران و علل حضور آن ها در ابعاد گوناگون تاريخ اين سرزمين مي باشد؛ كه با استناد به منابع اصلي و استفاده از تحليل ها و ديدگاه هاي منابع تحقيقاتي اين امر ميسور افتاد. اميد است اين رساله قادر به پاسخ گويي برخي سوالات در اين زمينه باشد و راهي فرا روي علاقه مندان به اين مقولات قرار دهد.

كليد: اشرافيت قبيله اي، بدوي گري، فتوح، اشرافيت نظامي، عصبيت عربي، حمايت از دستگاه اموي، خوارج.