تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 10/12/81

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر محمدحسين رامشت

نام و نام خانوادگي : حسين حسيني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جواد خوشحال-دکتر مسعود معيري

بررسي لند فرمهاي آبي در دشت كرون

چكيده

دشت كرون در شمال غرب شهرستان نجف آباد واقع گرديده است. اين دشت به دليل شرايط نسبتاً مناسب از جمله وضعيت پستي و بلندي و همچنين شرايط متنوع اقليمي از اهميت زيادي برخوردار است. زيرا مجموعه اين شرايط تراكم نسبتاً بالاي جمعيت را در اين منطقه باعث گرديده كه فعاليت اقتصادي اكثر آنها در بخش كشاورزي و دامپروري مي باشد. در اين تحقيق سعي گرديده مهمترين مسائل طبيعي اين دشت جهت بهره برداري بهتر و اقتصادي تر مورد مطالعه قرار گيرد.