تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهرا فرخي راستابي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود کتابي-دکتر بهجت يزدخواستي

تاريخ دفاع : 31/6/82

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

چگونگي توانمند سازي زنان براي مشارکت در امر توسعه با تاکيد بر شهر اصفهان

چكيده

مراحل مختلفي كه يك زن طي آن از نيازها و خواسته هاي دروني خود آگاه و جرأت دستيابي به هدف مورد نظر را در خود تقويت و به همراه آن توانايي و شايستگي لازم براي عملي ساختن آن را در خود ايجاد مي كند توانمندي مي نامند.

رهيافت نظري مربوط به توانمند سازي زنان براي مشاركت در توسعه با نظريه هاي فمينيستي، خصوصا نظريه ي فمينيست‌هاي ليبرال و اسلامي كه از برابري فرصت ها براي زنان همانند مردان سخن مي گويند و نظريه ي توانا سازي كه بر گرفته از تلاشهاي فمينيست ها در كشورهاي جهان سوم است در ارتباط است. سارالانگه يکي از طرفداران نظريه توانا سازي تاكيد مي كند كه توانا سازي نه تنها ناشي از كسب برابري است،بلكه به همان ميزان براي تعقيب اهداف برابري ضرورت دارد. توانا سازي به نظر او پنج مرحله است: كنترل، مشارکت،آگاهي، دسترسي و رفاه.اين مراحل نشان مي دهد كه مدارج بالاي برابري به خودي خود به عنوان مدارج بالاي توسعه و توانا سازي محسوب مي شود.

پايان نامه ي حاضر،  بر اساس تحقيقي است كه در شهر اصفهان صورت گرفته و در آن ما به شناسايي عواملي مانند بالا بردن سطح تحصيلات،  افزايش سلامتي،  دادن استقلال مالي به زنان، اعطاي حق مالكيت قانوني،  رفع تبعيض در بازار كار و حذف باورهايسنتي،  كه به توانمندسازي زنان كمك مي‌كنند و موانع و مشكلات زنان در اين راستا مي پردازيم.