تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : اعظم اعتمادي فرد

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سعيد بيناي مطلق

تاريخ دفاع : 25/6/82

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : -

ترجمه و شرح معاني مختلف وجود نزد ارسطو اثر فرانتس برنتانو

چكيده

اين رساله، رسالة دكتري برنتانو و نخستين كتاب او است. وي در اين كتاب به تأمل در معاني چند گانه «وجود» مي‎پردازد ، و براي اين كار از ارسطو به عنوان راهنماي خود بهره مي‎برد. او دريافت كه ( در نظر ارسطو) وجود به معناي مقوله ها به ويژه وجود جوهري ، اساسي ترين معنا است؛ همه انحاء ديگر وجود ، يعني وجود بالفعل و بالقوه ، وجود به معناي حقيقي و … نسبت به وجود مقوله ها، داراي شباهت هستند. وجود نخستين چيزي است كه ما بطور عقلاني به آن پي مي‎بريم. چون وجود كلي ترين است؛ و در شناخت عقلي ، كلي تر همواره مقدم است. بدين ترتيب بحث از معاني چند گانه وجود سرآغاز متافيزيك ارسطو است. و تمايز هاي وجود كه در كتاب ششم آمده ترتيب بررسي برنتانو را بدست مي‎‏دهد پس نخست از وجود عرضي ، سپس در مورد وجود به معناي حقيقي و نه وجود به معناي وجود كاذب سپس در مورد وجود بالفعل و بالقوه و سرانجام در مورد مقولات بحث خواهد كرد. ارسطو عرضي را در كتاب يازدهم متافيزيك چنين تعريف مي‎كند:‌ « امر عرضي ، امري است كه روي مي‎دهد اما نه هميشه و نه بطور ضروري و نه غالباً ». و در متافيزيك ،‌ كتاب ششم ، فصل چهارم ، به روشني تمام مي‎گويد وجود چونان وجود حقيقي و نه وجود چونان وجود كاذب فقط در احكام چه ايجابي و چه سلبي مي‎باشد. وجود بالقوه نمي‎تواند تعريف شود مگر با كمك مفهوم فعليت و ارسطو از فعليت تعريفي به دست نمي‎دهد و به صراحت مي‎گويد كه نبايد منتظر آن باشيم ، چون مفهوم فعليت به اندازه اي بسيط و اساسي است كه تعريف آن ممكن نيست بلكه تنها مي‎توان آن را به طور استقرايي و با مثال توضيح داد. معني چهارم وجود، وجود مطابق با اشكال مقولات مهمتر از همه است. و به تفصيل در فصل پنجم خواهيم ديد كه آن به ترتيب كثرتي از معاني را شامل مي‎شود، بنابر اين اين معاني وجود است كه دشواري هاي بسيار و نتايج بسيار بد به دنبال دارد.