تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : خسرو حسيني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فروغ السادات عريضي-دکتر رسول رباني خوراسگاني

تاريخ دفاع : 11/4/82

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

سبب شناسي كمرويي با تأكيد بر عوامل اجتماعي مؤثر بر كمرويي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ياسوج

چكيده

در اين پژوهش به سبب شناسي كمرويي با تاكيد بر عوامل اجتماعـي موثر بر كـمرويي در بين دانــش آموزان مقطع متوسطه شهر ياسوج پرداخته شده است و روش تحقيق، علي مقايسه اي و پيمايشي بـوده است.

در چار چوب نظري از مجموعه نظريات جامعه شناسـي، مردم شناسـي، روان شناسـي و روان شنـاسـي اجتماعي استفاده شده است و با تلفيق اين نظريات، چار چوب تئوريك متناسب با تحقيق فراهم آمـده است. در تجزيه و تحليل آماري از آزمـونهاي كـاي اسكور، في Phi و t مستقل و جـداول دو بعـدي استفاده شد كه نتايج به شرح زير است. بين متغيرهاي مستقل طبقه اجتماعي، انزواي اجتماعي، تـصور فرد از ارزيابي ديـگران، ساختار خـانـواده و متغير وابسته كـمرويي رابـطه وجود داشته، و بـيـن سواد والدين و نقص فرد با كمرويي رابطه وجود نداشته و بين دو جنس از نظر كمرويي تفاوت معنا داري وجود داشته و دختران كمروتر از پسران هستند و نداشنن اعتماد به نفس بالاترين علت كمرويي در بين هر دو گروه (دختر و پسر ) بوده است.