تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 14/7/82

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر مسعود معيري-دکتر سيد هدايت اله نوري

نام و نام خانوادگي : رحيم سليمي جزي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر ايران غازي

تحليلي بر مديريت منابع آب کشاورزي برخوار

چكيده

در چهاردهه‌‌‌ي اخير, تقريباً كليه‌ي قنات‌ هاي برخوار در شمال شهر اصفهان خشكيده است. چاه‌هاي آب سطحي كشاورزي به چاه‌هاي نيمه عميق و عميق مبدل گرديده و اكنون در اثر كم آبي چاه‌هاي فوق, تأمين آب كشاورزي اين دشت با بحران روبرو شده است.

نوع مديريت منابع كشاورزي در برخوار, توسعه‌ي آن را تحت تأثير قرارداده است. كمبود منابع آب و نبود مديريت صحيح اين منابع همراه با عوامل ديگر كاربري اراضــي زراعي را تغيير داده اند.

در اين پايان‌نامه استفاده از اسناد و گزارشات علمي معتبر در سطح ملي و بين‌المللي با كارميداني, مصاحبه‌ها و نتايج پرسش‌نامه‌ها همراه بوده است.

نتايج به دست آمده از پژوهش و تحليل داده‌ها نشان مي‌دهد به علل كم آبي و عدم مديريت صحيح منابع آب در امر توليد, انتقال, توزيع و مصرف, كشاورزي در برخوار ناپايدار شده و رو به نابودي است!