تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : روح انگيز سوراني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فتحعلي اکبري

تاريخ دفاع : 21/4/82

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : -

آزادي در نظر ژان – پل سارتر

چكيده

در اين رساله، آزادي در نظر ژان پل سارتر- فيلسوف مدافع آزادي- و نيز مفاهيم مرتبط با آن مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. اختيار و آگاهي دو ويژگي مهم آدمي‌اند و به عقيده سارتر، اصلا آگاهي همان آزادي است.

آزادي داراي حدودي است كه عبارتند از: در جهان بودنم، اين كه مجبورم در اين جهان دست به عمل بزنم ، وجودديگري و مرگ ، موقعيت حد ديگري است كه بر خلاف حدود ديگر كه براي همه و هميشه يكسان‌اند، براي همه و براي هميشه يكسان نيست. سارتر معتقد است موقعيت از طريق آزادي ايجاد مي‌شود و آزادي وجود ندارد مگر در موقعيت.

عمل از مقولات مهم در انديشه سارتر است به گونه‌اي كه به نظر وي آگاهي‌اي كه با عمل پيوند نداشته باشد وجود ندارد و اما آزادي نامحدود و مطلق سارتر، متضمن مسئوليتي مطلق و نامحدود نيز هست، به نظر وي، انسان هم مسئول خود است و هم مسئول جهان.

«ترس آگاهي»، «وانهادگي» و «نوميدي» نيز سه حالت انساني هستند كه چنين آزادي و مسئوليت عظيمي، متضمن آنهاست. سارتر معتقد است كه آزادي وي حاصل نمي‌شود مگر در حالت صداقت. بي‌ايماني، حالت مخالف صداقت است كه همان وانمود كردنم به اين كه موجود آزادي نيستم، مي‌باشد.