تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : احمد پاليزدان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر رسول رباني خوراسگاني

تاريخ دفاع : 28/3/82

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي عوامل اجتماعي موثر در فرهنگ‌ پذيري مهاجرين شهر فيروزآباد

چكيده

در پژوهش حاضر به بررسي عوامل موثر در فرهنگ‌پذيري مهاجرين پرداخته شده، روش تحقيق مورد استفاده روش پيمايشي بوده است. جهت تعيين چارچوب نظري متناسب، تلفيقي از نظريه‌هاي فرهنگ و نظريه‌هاي مهاجرت ارائه شده است؛ پس از آزمون فرضيه‌هاي تحقيق، مشخص گرديد كه متغيرهاي مستقل (جنس، سن، ميزان تحصيلات، ميزان درآمد، مدت اقامت، نوع شغل) در فرهنگ‌پذيري مهاجرين (متغير وابسته) موثر بوده و ارتباط معناداري بين آنها وجود دارد و از سوي ديگر، متغيرهاي مستقل (قوميت، بعد مسافت و محل سكونت قبلي)، در فرهنگ‌پذيري مهاجرين (متغير وابسته) تأثيري نداشته و ارتباط معنا‌داري بين آنها وجود ندارد.