تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 4/3/83

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سهيلا فتاح

نام و نام خانوادگي : فاطمه سعيدزاده

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي

نقش پول در غنيمت وخوشبختي زنان اثر اميل زولا

چكيده

قرن نوزدهم اروپا قرني متمايز در تاريخ بشري است. در اين قرن، انقلاب صنعتي ،اروپا بلکه جهان را دستخوش تغييرات و تحولات فراواني مي کند که همگي دگرگوني هاي بنيادين را در ساختار جوامع بشري به همراه دارند.

کشور فرانسه نيز به عنوان کشوري اروپايي، از اين تحول دور نمانده و دگرگوني هاي اساسي را مي پذيرد. در اين ميان نويسندگان واقع گرا نقش بسزايي در به تصوير کشيدن اين دگرگوني ها دارند. آنها با منعكس نمودن اين تحولات در آثار خود، وجهه اي ادبي به دگرگوني هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و ... مي بخشند. اميل زولا نيز در دو اثر خود، eéLa Cur و Au Bonheur des Dames، اشاره اي آشکار به پول و نقش بلامنازع آن در جامعه ي زمان خود دارد.

پول به عنوان محرک و محور اصلي پويايي در کتاب هاي زولا معرفي شده و جنبه هاي مثبت و منفي آن در ارتباط با شخصيت هاي مختلف اين دو اثر زيبا بيان مي شود.

اين دو رمان از اميل زولا به خوبي راوي تجسم اثر پول و نقش آن در جامعه ي آن زمان فرانسه هستند؛ چرا که زولا به عنوان بنيانگذار مکتب طبيعت گرايي در ادبيات، جامعه ي زمان خود را به تصوير مي کشد. اين نويسنده ي توانا، که در واقع دنباله روي نويسندگان واقع گراي فرانسوي مثل بالزاک است، حقيقت جامعه ي خود را براي خوانندگان هم عصر خود و حتي آيندگان ترسيم مي کند، و به اين وسيله پرده از واقعيت اجتماعي بر مي دارد، واقعيتي که مي تواند شيرين و يا تلخ باشد.

بنابراين پول نقش عمده اي در هر دو رمان ايفا مي کند، که با پرداختن به آن، مفهوم واقعي اين دو اثر زولا آشکارتر مي شود. همچنين ما مي توانيم از خلال اين دو اثر، شرايط حاکم بر جامعه ي آن زمان را نيز بهتر شناخته و به درک صحيحي ازنقش ادبيات دست يابيم.