تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/11/82

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد رضا سليمانزاده نجفي

نام و نام خانوادگي : صديقه پورهاشمي اردکاني

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد علي ميرلوحي

استخراج وجوه إعرابي تفسير كشاف زمخشري و مقايسه آن با آراء نحوي زمخشري در ديگر كتب نحوي وي و آراء سائر معربان قرآن كريم (جزء دوم، سوره بقره، آيه 254–143)

چكيده

تفسير كشاف از جمله تفاسيري است كه در آن وجوه اعرابي در ضمن وجوه معنوي و لغوي بيان شده و از آنجا كه زمخشري مؤلف اين اثر گرانمايه از جمله علماي بزرگ نحو مي باشد و فهم درك آراء نحوي اين مفسر بزرگ پيرامون آيات قرآن از اهميت خاصي برخوردار است بر آن شدم كه موضوع پايان نامه خود را استخراج وجوه اعرابي كشاف قرار داده تا بعد از جدا سازي اين آراء به بررسي و مقايسه آن با آراء ديگر معربان قرآن كريم و همچنين آراي زمخشري در كتابهاي نحوي وي پرداخته تا در نتيجه با ادامه يافتن اين كار تا پايان قرآن كريم نياز دانشجويان و پژوهندگان و علاقمندان به علم نحو را از مطالب نحوي اين تفسير عظيم برآورده سازد.اين پايان نامه در دو بخش تنظيم شده است:

بخش اول شامل مقدمه، معرفي اجمالي موضوع، بررسي ابزار و شيوه هاي تحقيق در اين رساله، اهميت و ضرورت پرداختن به موضوع مذكور و شمّه اي از زندگينامه مولف مي باشد.

بخش دوم در برگيرنده آيات سوره بقره از آيه 143 تا 254 بوده كه هر يك از اين آيات به طور مجزا بررسي شد ه است، بدين ترتيب بعد از ذكر آيه، نص اعرابي موجود در تفسير كشاف بدون هيچ تغييري بيان شده و سپس در قسمت شرح با بيان آراء ديگر معربان قرآن كريم به مقايسه آن با نظرات زمخشري در تفسير كشاف و ديگر كتب اعرابيش پرداخته و در كنار آن به شرح برخي از نكات اعرابي مورد نظر با كمك كتب اعرابي ديگر پرداخته شده است.

اميد است قدم كوچك اينجانب در اين وادي، ميمون و مبارك بيفتد و مورد عنايت پژوهندگان قرار گرفته و نقطه آغازين در انجام اين تحقيق گسترده گردد.