تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 6/11/82

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سهيلا فتاح

نام و نام خانوادگي : پريچهره هوشنگي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر حبيب اله گندم زاده

مطالعه پرسناژ اورست

چكيده

مطالعه پرسناژ"اورست" از خلال "الکتر" اثر ژان ژيرودو و "مگسها" اثر ژان پل سارتر در قرن بيست، موضوع اين تحقيق مي باشد. "اورست" شخصيت اسطوره اي ادبيات فرانسه از طرفي مظهر ضعف و ناتواني و از طرف ديگر مظهر قدرت و آزادي است.

اين شخصيت ادبي در کنار ويژگي هاي جاودانه خويش که مختص درام نويسان دوران قديم مي باشد، در طي قرنها تحول يافته است، تحول او مديون تاثيراتي است که نويسندگان و آفرينندگان اين شخصيت در زمانهاي خويش پذيرفته اند از قبيل تاثيرات فرهنگي، اجتماعي و سياسي. از اين رو "اورست" براي هر نويسنده انعکاس زمان و فلسفه خودش محسوب مي شود و نماد روشني از شخصيت نويسنده به حساب مي آيد. اين تحقيق تحول و دگرگوني وضعيت انسان قرن بيست را نشان مي دهد. نقش تاثيرات اجتماعي و فرهنگي بر روي نويسندگان باعث شده تا برداشت قهرمان داستانهايشان از مسئله سرنوشت تغيير يابد. به عنوان مثال پرسناژ "اورست" نزد ژيرود و به علت وجود بحران سياسي در اين قرن و بدبيني خالقش دچار ضعف و ناتواني شده و در انتها خود را نابود ميکند. در حاليکه همين پرسناژ در همين قرن به علت فلسفه اگزيستانسياليست سارتر محکوم به آزادي است و با عمل خويش به اين مهم دست يافته و جوهره وجوديش را به دست مي آورد.