تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 6/3/83

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

نام و نام خانوادگي : فخرالدين نجاتي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

جنبه هاي آموزشي طنز در حكايتهاي لافونتن

چكيده

ژان دو لافونتن، چون ديگر نويسندگان قرن هفدهم فرانسه، در نوشته هاي خود بخصوص در كتاب حكايتها دو اصل مهم مكتب كلاسيسيسم يعني سرگرم نمودن و آموزش را مد نظر داشته است. داستانهايش با آنكه داراي يك وحدت اخلاقي است،از جنبه هاي زيبايي شناختي بيشماري نيز برخوردار است. اين اثر، هر چند كه در بسياري موارد بر گرفته شده از نوشته هاي قدماي شرق و غرب است،از آن جهت نو و بديع است،كه قواعد خشك و خشن آموزش اخلاق را در هم شكسته و با طنز خاص خود، هنر را در خدمت آموزش اخلاق قرار داده است. در اين راستا كار ما بر جستجووبيان چگونگي قرار گرفتن جنبه ها ي هنري اثروجنبه هاي اخلاقي آن در يك درجه اهميت استوار است وخواهيم ديد كه لافونتن چگونه به اخلاق با ديد هنري مي نگرد وشيوه هاي طنز را در خدمت آموزش درس اخلاق قرار مي دهد.

لافونتن در قالب كتاب خود، داستانهايي را بازگو كرده كه پيش از او نويسندگان ديگر به آنها پرداخته اند. اما شيوه بيان و بويژه كاربرد طنز در داستانهاي او شكلي كاملأ نو به آنها داده است و باعث شده تا بيشترين تاثير را بر خوانده بگذارند. شيوه طنز و مطايبه آميز او وسيله ايست براي گريز از روشهاي خشك آموزش اخلاق. هدف اصلي اين پايان نامه آن است تا نشان دهد چگونه جنبه هنري اثر وجنبه اخلاقي آن از يك ميزان اهميت برخوردارند