تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 5/3/83

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر حبيب اله گندم زاده

نام و نام خانوادگي : کارينه بغوزيان غرغني

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

بررسي مفاهيم "گناه" و "بي گناهي" در دو نمايشنامه "درِ بسته" و "مگسها" اثر ژان پل سارتر

چكيده

موضوع اين پايان نامه بررسي مفاهيم «گناه» و «بي گناهي» از نقطه نظر سارتر نويسنده و فيلسوف قرن 20 مي باشد. سارتردر آثار خود، به ويژه در نمايشنامه هايش، به تجزيه و تحليل جهان هستي از ديدگاه خاص خود که پايه و مبناي فلسفه اگزيستانسياليسم مي باشد، پرداخته است. سارتر نويسنده اي است که نگاه منتقدانه به زمان خويش دارد. خواننده مي تواند بوسيله آثار وي جامعه فرانسه و اروپا را پس از جنگ هاي جهاني ترسيم کند، وي در جستجوي ارزشهاي انساني و جايگاه انسان در جهان امروزي است. انسان و جامعه همواره تحت تأثير يکديگر قرار گرفته اند و وجود هرکدام با تعريف ديگري مشخص مي شود. « انتخاب » و« عمل » هر انسان براي او اين امکان را فراهم مي آورد تا زندگي و سرنوشت خود را آن طور که مي خواهد بنا کند.

مسائلي مانند «گناه» و «بي گناهي» که در دو نمايشنامه «درِ بسته» و «مگسها» مطرح شده است راه شناخت انسان و مفهوم انسانيت را چه در دهه هاي 1950-1920 و چه در زندگي کنوني براي ما هموار مي- سازد. بررسي مسئلهء گناهکار بودن و بي گناهي از نظر سارتر نظريه نسبي گرايي ارزشها و اعمال را مطرح مي سازد. همچنين بررسي اين دو عنصر براي ما اين امکان را فراهم مي سازد تا به مساله فردگرايي و جمع گرايي، رابطه ميان انسان ها در جهان و در نتيجه مفاهيمي مانند «آزادي» و «مسئوليت پذير» و «تعهد» بپردازيم.