تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 14/9/73

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر حبيب اله گندم زاده

نام و نام خانوادگي : محمد زيار

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر اکبر اصغري تبريزي

تاثير حافظ بر لامارتين (شاعران عارف)

چکيده

ادبيات تطبيقي وتحقيقات مقابله اي در ايران زمينه هاي پژوهشي بكر فراوان دارد . از اواسط قرن هفدهم كه اروپائيان از طريق ترجمه فرانسوي آثاري چون گلستان سعدي ، كليله ودمنه ( از فارسي ) و ... با ادبيات فارسي ونوابغ آن آشنا شدند ، همواره تحت تاثير سبك وسياق وانديشه قلل سرفراز ادب اين سرزمين بوده اند . اين تاثير پذيري بويژه در قرن نوزدهم يعني با رواج تفكر مانتيك تشديد مي شود . بزرگترين نويسندگان وشاعران اروپا از جمله گوته ، هوگو ولامارتين وگوتيه ، نام سعدي ، حافظ وفردوسي را زيب صدر اوراق خود كرده اند.

پايان نامه اي كه به قلم نگارنده اين سطور باتمام رسيده تاثير حافظ شاعر شيرين سخن شيراز را بر لامارتين ، پرآوازه ترين شاعر رمانتيك فرانسه بررسي نموده است.

رساله به دو بخش اصلي تقسيم شده كه بخش نخستين ، خود به سه فصل وبخش دوم به پنج فصل منقسم است . موضوعات بخش نخست عبارت است از « حافظ در آئينه سفرنامه ها » نگارنده در اين فصل كوشيده است حافظ را از خلال چند سفرنامه مشهور اروپائي كه لامارتين بي شك با آنها آشنا بوده ، مورد مطالعه قرار دهد.

فصل دوم با عنوان « لامارتين در خاور زمين در پي چه مي گشت؟ » به بحث وبررسي پيرامون مسافرت شاعر فرانسوي به مشرق زمين مي پردازد ودلايل وانگيزه هاي او وهمچنين توجه او به شرق ، خاصه ادبيات فارسي وعرب را مورد مطالعه قرار مي دهد.

در فصل اول بخش دوم با تكيه بر دلايل كافي حافظ بعنوان الهام بخش لامارتين معرفي شده وبه نكاتي همچون استفاده شاعر فرانسوي از استعارات مخصوص شاعران پارسي گو وحتي كلمات فارسي چون بلبل اشاره رفته است . در فصل دوم نگارنده به آغاز آشنايي دو شاعر ( حافظ ولا مارتين ) با عرفان وراه يابي آنان به حلقه عرفا توجه نموده است.

موضوع فصل سوم دردمندي عارفانه دو شاعر است وبرداشت مشترك ومتشابهي كه آن دو از آزمايش الهي دارند.

فصل چهارم در مورد اعتقاد حافظ ولامارتين به نظريه ديرين وحدت وجود بحث مي كند وسرانجام در فصل پنجم مفهوم عشق نزد دو شاعر كه همان عشق سرمدي والهي است مورد مطالع ومقايسه قرار گرفته است.