تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/3/74

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

نام و نام خانوادگي : کيومرث سالاري

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر حبيب اله گندم زاده

مفهوم دوستي در ژان كريستف اثر رومن رولان

چکيده

رومن رولان بعنوان نويسنده اي بزرگ در تاريخ معاصر فرانسه وجهان جايگاه ويژه اي دارد . او احساسات شريف انساني را مورد توجه قرار داده ودر آثار خود به آنها غنا مي بخشد . حساسيت او نسبت به مسائل انساني وبطور كلي ديدگان انساندوستانه وي كه در آثارش جلوه مي نمايد . فرديت وويژگي خاصي دارد . خوش بيني فلسفي او نسبت به زندگي بر مبناي « دوستي » استوار است.

نويسنده در كتاب « ژان كريستف » عشق ودوستي رابه مثابه چراغ راهنمائي مي انگارد كه در راه زندگي مارا به سوي سعادت واقعي رهنمون مي نمايد . در مقدمه كتاب چنين مي خوانيم.

" برادران به هم نزديك شويم . جز در انديشه بيچارگي مشترك كه همه در آن يكسانيم نباشيم . تنها سعادت با دوام آن است كه يكديگر را درك كنيم وسپس دوست بداريم –درك ودوستي اين تنها پرتو روشني است كه در شب هستي مي مي تابد ".

رولان در اين عشق ودوستي را از جنبه هاي گوناگون آن مورد بررسي قرار مي دهد . تاثير آن در زندگي اجتماعي وعلو خصوصيات وران انسان به بركت آن مفهوم فلسفي دوستي ، رابطه بين عشق ودوستي وسعادت بشري و....

از ديدگاه رومن رولان ارزش وجايگاه اجتماعي دوستي در آن است كه همبستگي انساني تنها زماني داراي پايه هاي عيني و استوار خواهد بود كه رابطه انسانها باهم براساس مهر ومحبت باشد . از طرف ديگر احساس تعهد نسبت به همنوع در صورتي ممكن خواهد بود وپايه هاي استوار وتزلزل ناپذير خواهد داشت كه انسان به اين نتيجه رسيده باشد كه سعادت وخوشبختي فردي امري غير ممكن است زيرا يك انسان آگاه وداراي وجدان سالم آنزمان سعادتمند خواهد بود كه ديگران هم از اين نهمت برخوردار باشند وبه نظر رومن رولان عشق ودوستي مي تواند پايه وشالوده اين چنين طرز تلقي از زندگي باشد.