تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 18/7/73

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر سهيلا فتاح

نام و نام خانوادگي : سيد ابراهيم ساداتي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر اکبر اصغري تبريزي

مذهب از ديدگاه روسو

چکيده

در اين رساله منظور از مذهب روسو فقط از بعد ديني آن نيست بلكه بخشي از رساله راه به بررسي ديدگاههاي مذهبي ( ديني ) روسو اختصاص داده ايم وبطور كلي قصد داريم جهان بيني روس را مطالعه نمائيم . ديدگاههاي اصلي روسو كه همگي ازطبيعت الهام مي گيرند به سه بخش تقسيم مي شوند 1- ديدگاههاي سياسي ، اجتماعي روسو 2- ديدگاههاي وي درباره تعليم وتربيت 3- ديدگاههاي مذهبي (ديني ) روسو. او براي بيان نمودن تفكراتش به طبيعت متوسل مي شود ومفاسد جامعه را مي نماياند و فضائل طبيعت را نشان مي دهد . در مورد ديدگاههاي سياسي – اجتماعي ، وي اعتقاد دارد كه انسان در حالت طبيعي خوب است ولي جامعه اورا فاصد گردانيده است . پيشرفت علوم وتمدن ، اخلاقيات انسان را فاسد نموده است وسعادت را بايد در زندگي طبيعي وساده جستجو كرد ولي در عين حال روسو معتقد است كه در شرايط كنوني انسان نمي تواند به زندگي طبيعي خود برگردد. چرا كه نمي توان جامعه متمدن را از بين برد وبدون قانون وحكومت زندگي كرد ولي مي توان انسان متمدن را به انساني تبديل نمود كه فضايل انسان طبيعي را داشته باشد . وي اعتقاد دارد كه اگر اصول قرارداد اجتماعي در جامعه پياده شود انسان هم مي تواند متمدن وهم " طبيعي " باشد . در مورد ديدگاههاي روسو تعليم وتربيتي وي عقيده دارد اگر كودك براساس طبيعت رشد يابد واز مفاسد نواميس تمدن دوري جويد به شرط اينكه داراي فضائل اخلاقي باشد ونيز از مزاياي تمدن بهره مند باشد مي تواند در عين حال انسان متمدن و" طبيعي " باشد . در مورد ديدگاههاي مذهبي ، وي اعتقاد دارد كه با ايمان به خدا ومذهب وبرخوردار بودن از تقوا ، وجدان وترحم وحس نوعدوستي ، انسان متمدن مي تواند در عين حال فضايل انسان " طبيعي " را جمع كرده است . او براثر " تقوا ي طبيعت " خوب بوده ولي براثر محيط جامعه فاسد گرديده ولي به خاطر فطرت پاك طبيعي اش سرانجام رو به خدا وتقوا مي اورد واخلاق خود را اصلاح مي كند . در پايان از ايده هاي روسو مي تواند نتيجه گرفت . در عصر حاصر كه ما شاهد پيشرفت فوق العاده علوم وتمدن هستيم واز طرفي شاهد سقوط اخلاقي بشريت ، انسان متمدن بايد از مزاياي تمدن بهره جويد ومفاسد آن را بدور افكند ورو به خدا ومذهب بياورد وبرخوردار از تقوا وفضايل اخلاقي ديگر باشد تا بتواند به سعادت وكمال انساني دست يابد تا به اين ترتيب بقول روس " فضايل انسان طبيعي در انسان متمدن تحقق يابد ".