تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/8/73

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

نام و نام خانوادگي : علي اکبر بردبار

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر حبيب اله گندم زاده

خانواده در آثار آندره ژيد

چکيده

خانواده همواره در آثار بزرگان به عنوان ركن اصل در پرورش وتكوين شخصيت فرد شناخته شده است . خانواده نخستين ومهمترين كانون براي تربيت وسازندگي وبرآورنده نيازهاي كودك است . امر تربيت كودك در خانواده شكل منطقي به خود مي گيرد خاصه آنكه در كانون خانواده مهر وعدل ، رحمت ونظم به صورت توام اعمال شود واين امر مورد تصديق وتائيد بسياري از علماي تربيتي مي باشد . ولي انگاه كه پا به عرصه ادبيات مي نهيم در اين اقيانوس بيكران به صاحبنظراني بر مي خوريم كه خواسته اند خانواده را از وظيفه معرف واساسي خود دور داشته وعلم مخالفت را باين نهاد مقدس به دوش كشند.

آندره ژيد از نويسندگان بزرگ معاصر فرانسه بر اين عقيده است كه خانواده برانسان به مثابه زندان براي روح وانديشه است . از خانواده وتاثيرات آن ابراز انزجار مي كند وهمواره در آثار خويش درصد شكستن حصارهاي تنگ خانواده است ومي خواهد قهرمانان داستان هايش را دور از محيط خانواده پرورش دهد.

در اين راستا آندره ژيد عشق به زن ، ازدواج كه همان تشكيل خانواده است را مورد ملامت قرار مي دهد وزن را جز كالائي كه براي رفع نياز مرد در دسترس قرار مي گيرد، نمي نگرد . زيرا كه زن وهمسر خانواده وفرزندان موانعي هستند سد راه بشر در نيل به شناخت ، آزادي واستقلال.

براي رسيدن به خوشبختي ، آزادي واستقلال اندره ژيد برآن است كه فرد را واردار به ترك خانواده نموده واورا آواره دست وبيابان ، جنگل وكوهستان وبلاد غربت نمايد تا به وسيله تجربه ، سختي ومرارت غبار تربيت خانوادگي را از لوح بزدايد واو را پس از مدتي با كوله باري از تجربه مجددا" به محيط خانوادگي خويش باز مي گرداند . اندره ژيد فرزندان نامشروع كه هيچگونه تقيد وتعهدي نسبت به خانواده ندارد را ستايش مي كند وآنها را داراي نبوغ واستعداد مي شناسد زيرا كه آنها سايه خانواده را بر سر ندارند ودر پرتو روشنائي عقل وارداده خود به حيات خويش ادامه مي دهند اتكا به نفس در آثار آندره ژيد مورد ستايش قرا مي گيرد وتقليد وپيروي از ديگران امري نكوهيده ومذموم به شمار مي رود . انسان در زندگي خود بايد در پرتو عقل واراده خويش زندگي خود را به پيش برد و« زهرچه رنگ تعلق پذيرد » آزاد باشد.

در اين رساله اراء ونظرات آندره ژيد در مورد خانواده وموضوعاتي كه به نحوي با خانواده در ارتباط هستند مورد بررسي قرار گرفته ودلايل وعواملي كه باعث شده اند تا آندره ژيد نسبت به خانواده ابراز انزجار كند توضيح داده شده اند ودر پايان نظر شخصي نگارنده در مورد نقش خانواده در پرورش ، باستناد به نقل قولهائي از صاحبنظران علوم تربيتي ارائه شده است.