تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/6/73

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر حبيب الله گندم زاده-دکتر سوسن بيضاوي

نام و نام خانوادگي : شهرزاد ملاباشي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

مارسل پروست در جستجوي سعادت از طريق هنر نويسندگي در زمان بازيافته

چکيده

هنر هميشه در طول تاريخ به عنوان پناهگاه امني براي هنرمندان تلقي شده است وهركدام به نوعي وبا ذوق وديد خاصي از اين پديده افتخار آميز بشر استفاده كرده اند . مارسل پروست يكي از نويسندگان بزرگ اوايل قرن بيستم فرانسه است كه هنر را در حد رمان طويلي كه حدود هفت جلد وشامل تقريبا" 2000 صفحه است سعي برآن دارد تا حقايق شيرين دوران زندگي خود واطرافيانش را با جادوي هنر با ياد آورده وبه كمك هنر نويسندگي آنها را جاودانه سازد وسرانجام در آخرين جلد اين رمان طولاني ( زمان بازيافته ) راز موفقيت خود وروش انجام اين مهم را آشكار مي سازد . افكار ونظريات اود در مورد هنر وروشي كه از آن در راه يافتن سعادت استفاده مي كند مورد توجه اينجانب در دوران تحصيل در رشته كارشناسي ارشد قرار گرفت وتحقيق پايان نامه خود را در رابطه با اين موضوع انتخاب كردم . اين پايان نامه شامل دو بخش است:

در قسمت اول پس از مروري كوتاه بر ديدگاههاي مختلف هنر ، نظر پروست در مورد زندگي وهنر ورابطه اي كه ميان آن دو برقرار است وتاثيري كه بر يكديگر مي گذراند وچگونگي كشف حقايق زندگي گذشته به كمك جادوي هنر وجاودانه ساختن آنها مورد بررسي قرار گرفته است.

در قسمت دوم نظر پروست در مورد هنرمند به خصوص نويسنده وآثار هنري به خصوص كتاب مورد بررسي قرار گرفته است ومن هنرمند وي كه از دورنش سخن مي گويد شناسايي شده است . نويسنده از نظر اودر مقابل استعداد موهبتي كه خداوند به او داده مسوول است وپيام آور حقايق زندگي است وحق ندارد اين مسووليت را به شوخي گرفته وهرچه مي خواهد يا هر گونه كه مي خواهد بنويسد.

در ضمن اين بررسي ها ، روش خاص پروست كه از نقش برخورد حواس پنجگانه نويسنده با اشياء براي يادآوري لحظات گذشته وبه دنبال آن زنده شدن خاطرات استفاده مي كند ، روشن مي گردد ويك نوع كيمياگري هنرمندانه كه براساس شئي – احساس – خاطره است مورد مطالعه قرار مي گيرد.

اميد است كه اين پايان نامه با روشنگري قسمتي از دنياي هنري مارسل پروست وروش او در استفاده از هنر براي رسيدن به سعادت بتواند راه گشاي كوچكي باشد براي كساني كه مايلند در آينده در اين زمينه بكار تحقيق بپردازند.