تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 21/6/73

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر سهيلا فتاح-دکتر حبيب اله گندم زاده

نام و نام خانوادگي : ماريت داويديان نماگردي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي

انسانيت و بشر دوستي از نظر (درنزد) سنت اگزوپري (در سه اثر وي)

چکيده

از نظر سنت اگزوپري انسانيت وبشر دوستي به معناي شناخت حس همكاري وهمياري بين انسانها مي باشد . براي اين نويسنده قرن بيستم ، برادري ، حس همكاري ونياز متقابل انسانها به يكديگر اهميت به سزائي دارد.

در نظر وي حس همكاري از برادري وحس مسئوليت وهمياري متقابل سرچشمه مي گيرد . به علاوه انسان بايد خصوصيات خوب يك انسان واقعي را داشته باشد تا از طريق اين خصوصيات انساني وايمان به خداوند يكتا ويگانه بتواند به يك انسان واقعي وبشر دوست مبدل گردد.

در خصوصيات انساني بايد ايمان به خداوند نهفته باشد ، چرا كه ايمان به پروردگار يكتا نقطه عطفي است بين اسنانها كه باعث ايجاد اتحا د ، حس همكاري وهمياري متقابل مي شود.