تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/11/73

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

نام و نام خانوادگي : يلدا موسوي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

بررسي مقايسه اي شخصيت خدمتکار زرنگ در سه نمايشنامه از مولير-لوساژوبومارشه

چکيده

سه نمايشنامه اي كه براي اين هدف در نظر گرفته شده اند ( زرنگيهاي اسكاپن ) از مولير مربوط به قرن 17 ، ( كريسپن رقيب اربابش ) از لوساژ ، مربوط به اوايل قرن 18 و( آرايشگر سويل ) از بومارشه ، مربوط به اواخر قرن 18 مي باشند.

مقايسه نقش خدمتكار در نمايشنامه هاي كمدي قرون 17و 18 با توجه به اين امر كه قرن 17 دوره تسلط اشراف حاكم مي شوند . اما در اين ميان مي بينيم چه در دوره اشرافيت وچه در دوره بورژورازي نويسندگان بزرگ كمدي فرانسه مانند مولير ، لوساژ وبومارشه چه تصويري از خدمتكاران كه نماينده طبقه مستضعف وبي اهميت جامعه آن روزگارنند ترسيم مي كنند وبا بررسي دقيق رفتار وگفتار اين خدمتكاران به خوبي پي مي بريم كه اين طبقه بظاهر بي اهميت چگونه گام به گام با تحولات اجتماعي زمان خود پيش رفته وتسلط معنوي وزكاوت ذاتي خود را نشان مي دهند . و مي بينيم كه چگونه با سخنان دو پهلوي خود نه تنها نقاط ضعف اربابان خود را به باد تمسخر مي گيرند بلكه رشد فكري خود را نيز به نمايش مي گذارند تا جائيكه ( فيگارو ) قهرمان ( آرايشگر سويل ) را نمونه بارز شخصيت انقلابي جامعه قرن 18 دانسته اند كه با شجاعت تمام در مقابل اربابان خود ايستادگي مي كند واز يك خدمتكار ساده سمبل فردي انقلابي مي سازد كه شايد اولين گام را در انقلاب فرانسه برداشته است.