تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/3/74

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر حبيب اله گندم زاده

نام و نام خانوادگي : گلنار معظمي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

بررسي موضوع سرنوشت در كتاب خانواده تيبو اثر رژه مارتن دوگار

چکيده

رژه مارتن دوگار يكي از بزرگترين نويسندگان فرانسوي اوايل قرن بيست مي باشد كه به بررسي مسائل اجتماعي عصر خويش پرداخته است . او شاهد جنگ جهاني اول بوده وتمام مصائب وخرابيها وكشتارهاي اين مصيبت خانمان سوز را از نزديك لمس كرده است . ما تاثيرجنگ ومسائل تاريخي را بر نويسنده ودر كتابهايش وبه خصوص در كتاب خانواده تيبو مشاهده مي نمائيم.

در كتاب حاضر او به بررسي سرنوشت شخصيتهاي داستان در جامعه فرانسه پرداخته وتغييراتي كه براثر بروز جنگ در زندگي آنها رخ داده است را با ديدي موشكافانه مورد تجزيه وتحليل قرار مي دهد . اين اثر مشتمل بر نه جلد مي باشد.

ما در اين كتاب تاثير مسائل موروثي- خانوادگي – اجتماعي وتاريخي را در تعيين سرنوشت شخصيتها وبرداشت آنها را از سرنوشت خود مورد بحث وبررسي قرار داده ايم ودر نهايت ديدگاه نويسنده در مورد سرنوشت را ارائه مي دهيم.