تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/9/73

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر سهيلا فتاح-دکتر حبيب الله گندم زاده

نام و نام خانوادگي : زينازرافشان

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي

مذهب مسيحيت ازخلال آثار نويسنده قرن 20 فرانسه به نام فرانسوا مورياك

چکيده

اين رساله شامل سه بخش است . در بخش اول ابتدا مورياك را به عنوان نويسنده مذهبي فرانسه در قرن 20 معرفي نموده وبه بررسي افكار ، نظريات ، گرايشات وزندگي مذهبي نويسنده پرداخته ايم . آنچه در اين بخش اهميت دارد بحران مذهبي ، رشد فكري وتكامل معنوي نويسنده مي باشد.

در بخش دوم نقش اراده خداوند ، سرنوشت وتقدير انسان واختيار فرد در آثار مورياك مورد بررسي است . سپس در اين قسمت از كار سعي كرديم تا مفهوم گناه انواع گناه وگناهكاران را مورد بررسي قرار داده وتنهايي ، نگران تراس ورنج گناهكاران را در آثار مورياك تحقيق نماييم.

دربخش سوم به بررسي مفهوم آمورزش از ديدگاه مورياك ونيز پديده هايي كه اين نويسنده براي اثبات وجود بكار برده پرداختيم ودريافتيم كه نويسنده سعي براين داردكه در رمانها شخصيت هايش به واسطه عقل وبه واسطه دل پي به وجود خداوند ببرند.

عاقبت نتيجه گيري كرديم كه شخصيت مورياك به دنبال گناهي كه مرتكب شده سرانجام به وجود خداوند آگاه مي گردد ، داراي ايمان مي شود عشق الهي را در خود جاي مي دهد ودر نهايت از الطاف وآمرزش الهي بهره مند مي گردد.