تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/6/74

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

نام و نام خانوادگي : خليل نعمت

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

دوگانگي روح بشر در «اورليا»و «سيلوي»«ژراردونروال»

چکيده

نهضت ادبي « سورناتوراليسم » كه در حاشيه « رمانتيسم » بوجود آمد برخاسته از انديشه نويسندگاني بود كه قوه تخيل واحساسات شخصي انسان را به مسائل عقلاني واجتماعي ترجيح مي دادند ومانند رمانتيكها به نوعي خودنگري دچار بودند كه نتيجه آن يافتن وتفهيم « من » انساني بود.

يكي از نويسندگان برجسته اين نهضت « ژراردونروال » است كه در تمام آثارش به بررسي مسائل روحي ورواني انسان پرداخته ودر جستجوي دنيايي برتر وعالمي مافوق جهان خاكي مي باشد . ماهم با مطالعه وبررسي دقيق دواثر مهم او يعني « اورليا » و « سيلوي » نشان داده ايم كه او چگونه با ظرافت ودقت تمام وجود نوعي دوگانگي را در طبيعت وروح انسان اثبات نموده است . از ديدگاه وي روح انسان داراي دو جنبه است : از يك طرف آدمي رابه سمت فرو نشاندن اميال مادي مي كشاند واز سوي ديگر به جانب بي نهايت ، تقديس وايدة آل.

البته مسافرتهاي « نروال » به مشرق زمين وتاثير فرهنگ اسلامي مردم از يك طرف ورفت آمدهاي مكرر وي به آلمان وتاثير نويسندگان بزرگ آلماني از طرف ديگر نقشي بسزا در پيدايش چنين طرز تفكري داشته است خلاصه آنكه در اين تحقيق ما سعي نموده ايم با بررسي عناصر وتمهاي آثار ياد شده چگونگي ارتباط آنها را در بيان دوگانگي سرشت انسان نشان داده وبگوييم كه چگونه نروال با تلاشي كه براي ورود به دنياي اسرار آميز خواب ، رويا وضمير ناخود آگاه انسان انجام داده ، به عنوان پيشگام مكتب « سوررئاليسم » وروان شناسي مدرن « فرويد » وهمكارانش شناخته شده است.