تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 2/5/74

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد علي ميرلوحي

نام و نام خانوادگي : سيد رضا مرتضوي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر جعفر دلشاد

ترجمه و شرح و تحقيق اساس البلاغه زمخشري « حروف تاء و ثاء و جيم »

چکيده

« اساس البلاغه » اثر جارالله ابوالقاسم زمحشري ( 467- 538 ه . ق ) است كه عالمي بزرگ در تقسير ونحو ولغت وادب وعلم بيان بوده وتاليفات برجاي مانده او از پنجاه عنوان تجاوز مي كند كه مشهورترين آنها : الكشاف في تفسير القران ، الفائق في غريب الحديب ، الا مالي في النحو ، جواهر اللغه ، سوائر الامثال والمستقي في المثال اساس البلاغه مي باشد.

از آنجا كه زبان دريچه آشنائي با فرهنگ وتمدن ملل جهان وفراهم آورنده زمينه مناسب جهت بهره گيري از تجارب علمي وفرهنگي بشر است ودر اين راستا لغت نامه ها وكتب وامثال واشعار وعبارات بلاغي نقش سازنده اي در انتقال مفاهيم دارد ، اساس البلاغه زمخشري را مي توان بهترين اثر لغوي وبلاغي عصر مولف دانست زيرا اين اثر گرانبها ، لغت وشعر وضرب المثل وفصاحت وبلاغت را يكجا وبه صورتي منسجم وبه هم پيوسته در خود جمع آورده است.

موضوع اين رساله ترجمه وشرح وتحقيق اساس البلاغه از ابتداي حرف ( تا ) تا انتهاي حرف ( جيم ) مي باشد كه شامل حدود چهارصد بيت شعر ودويست ضرب المثل وتعداد زيادي عبارت بلاغي است كه شامل تشبيه ، مجاز ، كنايه واستعاره مي باشد علاوه بر اين آيات قراني واحاديث ، زينب بخش كلام مولف است . در شرح وترجمه اين اثر حتي المقدور از بيشتر فرهنگهاي لغوي فارسي وعربي وكتب بلاغي وشرح دو اوين شعراي عرب استفاده گرديده است علاوه براين از نظرات وآراء اساتيد دانشگاهها بويژه اساتيد دانشگاه تربيت مدرس تهران بهره گيري شده است.