تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/4/74

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد علي ميرلوحي

نام و نام خانوادگي : محمدعلي بهرامي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر جعفر دلشاد

شرح و ترجمه و تحقيق اساس البلاغه زمخشري« حرف همزه و باء»

چکيده

« اساس البلاغه » اثر جارالله ابوالقاسم زمخشري ( 467- 538 هـ . ق ) است كه عالم بزرگ در تفسير و حديث وزبان وعلم بيان بوده وتاليفات او از پنجاه عنوان تجاوز مي كند ، كه مشهورترين آنها « الكشاف في تفسير القران » و « اساس البلاغه » است كه شرح وترجمه وتحقيق كتاب اخير موضوع اين رساله مي باشد . از آنجا كه زبان دريچه آشنايي با فرهنگ وتمدن ملل جهان وفراهم آورنده زمينه مناسب جهت بهره گيري از تجارب علمي وفرهنگي بشر است ودر اين راستا لغت نامه هاي وكتب وامثال واشعار وعبارات بلاغي نقش سازنده اي در انتقال مفاهيم دارد ، اساس البلاغه زمخشري را مي توان بهترين اثر لغوي وبلاغي عصر مولف دانست زيرا اين اثر گرانبها ، لغت وشعر وضرب المثل وفصاحت وبلاغت را بكجا وبه صورتي منسجم وبه هم پيوسته در خود جمع آورده است.

موضوع اين رساله ترجمه وشرح وتحقيق « اساس البلاغه » از ابتداي حرف همزه تا پايان حرف باء مي باشد كه شامل حدود چهارصد بيت شعر ودويست ضرب المثل وتعداد زيادي عبارات بلاغي و آيات قرآني و احاديث مي باشد.

در شرح وترجمه اين اثر حتي الامکان از اغلب فرهنگهاي لغوي فارسي وعربي وكتب بلاغي وشرح دو اوين شعراي عرب استفاده گرديده است علاوه براين از نظرات وآراء اساتيد دانشگاهها بويژه اساتيد دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران، دانشگاه مشهد و دانشگاه تربيت مدرس گروه زبان و ادبيات عرب بهره گيري شده است.