تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/4/74

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد علي ميرلوحي

نام و نام خانوادگي : محمد مرادي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمدباقر کتابي

شرح لغات غريب نهج البلاغه بخش كلمات قصار و عهدنامه

چکيده

اصولا" واژه غريب درباره لغاتي بكار مي رود كه كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد وبا قوه شنوايي چندان مانوس نيست وشنونده به راحتي وآساني به معني ومفهوم آن دست پيدا نمي كند ، از اين ديدگاه ، در بخش كلمات قصار وعهدنامه از كتاب ارزشمند نهج البلاغه ، حدود 800 لغت غريب به چشم مي خورد كه نگارنده به شرح وتوضيح آنها پرداخته است وبعد از اين شرح لغت ، متن كلمه قصار ويا عهد نامه نيز ذكر شده است.

براي تحقيق اين منظور ، از كتابهاي مهم نهج البلاغه وشرحهاي مختلف آن وهمچنين ازكتابهاي مهم لغت استفاده مطلوب شده است.

اين پايان نامه داراي يك مقدمه كوتاه است وهمچنين يك متن كه قسمت اصلي پايان نامه را در بر مي گيرد وبه شرح لغات اختصاص داده دشه است ودر پايان فهرست لغات وفهرست منابع وماخذ منظور گرديده است.