تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/6/74

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا

نام و نام خانوادگي : علي اصغر الماسي کوپائي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر جهانگير فکري ارشاد

توصيف ساختمان گويش كوهپايه

چكيده

در اين رساله يكي از گويشهاي مركزي ايران يعني گويش كوهپايه بر اساس مطالعات زبانشناسي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . در اين راستا گفتار افرادي كه كمتر تحت تاثير عوامل جانبي قرار گرفته‏اند روي نوار كاست ضبط گردبده و سپس واج نويسي شده و در مرحله بعد مورد تجزيه و تحليل دستوري قرار گرفته است.

در فصل اول موقعيت گويش در ميان زبانهاي ايراني موقعيت جغرافيايي ويژگيهاي تارخي اقتصادي و انساني شهرستان كوهپاييه به طور مختصر توصيح داده شده است . در فصل دوم همخوانها و واكه‏ها از نظر مشخصات آوايي ( محل و نحوة توليد) با مثال توصيف شده‏اند . در قسمت ديگر ساختمان هجاي اين گويش مشخص گرديده است . نكته حائز اهميت اين فصل خوشه‏هاي همخواني آغازي و پاياني هستند كه با مثالهاي متعدد توضيح داده شده است . در وسيع‏‌ترين فصل اين رساله كه فصل سوم مي‏باشد دستور گويش در دو قسمت صرف و نحو براساس نظريه گشتار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . رساله طوري تنظيم گرديده كه با مثالهاي متعدد و واژه‏ نامه فارسي ـ انگليسي گويش كوهپايه تصوير روشني از وضعيت موجود گويش در اختيار خواننده قرار مي‏دهد.