تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/6/74

رشته و گرايش :زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا

نام و نام خانوادگي : ابراهيم وطن خواه

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد محمدتقي طيب

بررسي گويش ميمه

چكيده

اين رساله به بررسي و توصيف علمي گويش ميمه كه يكي از گويشهاي مركزي ايران است و در مركز مردم شناسي سازمان ميراث فرهنگي كشور با كد 01020601 با نام زبان رايجي ثبت گرديده پرداخته شده است . در اين راستا بر پايه اطلاعات استخراج شده از گفتار افراد بومي كه اكثراً بي سواد و يا كم سواد و مسن هستند به بررسي جنبه‏هايي چون واجشناسي ساختمان واژه انواع فعل از لحاظ ساختمان اجزاء تشكيل دهنده فعل دستگاهها ي فعلي زمانهاي مختلف و توصيف نكات دستوري در ساختمان جمله پرداخته شده است . همچنين فهرستهايي از واژگان گويشي افعال و مصدرهاي موجود در گويش كه داراي بسامد كاربردي فراوان هستند همراه با واجنويسي و معادل فارسي آنها در پايان آمده است . سعي شده رساله گويشوران بومي بدان تكلم م’كنند همراه با مثال و تهيه جدول و مقايسه با فارسي معيار در اختيار خواننده قرار دهد . تهيه اصطلاحات زبانشناسي و معادل فارسي آنها و بررسي تاريخ و تاريخچه ميمه و لفظ رايجي از ديگر اقداماتي است كه در اين پژوهش انجام گرفته است.