تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : -/5/74

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا

نام و نام خانوادگي : سيد محسن فاضل

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد محمدتقي طيب

توصيف زبانشناسي گويش كاشان

چكيده

از آنجا كه گويش‏هاي محلي به خاطر تاثير پذيري از زبان فارسي معيار و گسترش مراكز علمي صنعتي و رسانه‏هاي ارتباط جمعي و غيره رو به زوال مي‏روند و از سويي مي‏توان از گويشها در زمينه‏هاي مختلف جامعه شناسي، تاريخ، ادبيات، برنامه‏ريزيهاي زباني و غيره استفاده نموده . بر آن شدم تا در زمينه گويش كاشان تحقيق و بررسي نموده و آن را از نظر زبانشناسي توصيف نمايم . در اين راستا آواشناسي و فرآيندهاي مختلف آوايي ساخت واژه فعل و نحو اين گويش مورد بررسي قرار گرفت.

در اين تحقيق از نوارهاي كاست كه پيكره زباني اين گويش بر روي آن ضبط شده و از تجارب شخصي اينجانب با توجه به اينكه خود گويشور بومي كاشان هستم استفاده گرديده است . در اين راستا به نتايج جالب توجهي نيز رسيديم كه مشروح آن در فصول هفتگانه اين رساله درج گرديده است. در پايان واژگان اين گويش را جمع‏آوري و بصورت الفبايي تنظيم و ارائه نموده‏ايم.