تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 11/5/74

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا

نام و نام خانوادگي : عبدالرضا کامراني

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد محمدتقي طيب

بررسي مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكان دو زبانه ترك

چكيده

در مناطقي كه زبان مادري (زبان اول) تركي آذربايجاني است آموزش زبان فارسي در دبستان پيوسته با مشكلاتي براي معلمين و متعلمين همراه بوده و هست.

در اين تحقيق تلاش شده تا مشكلات آموزش زبان فارسي به دانش آموزان ترك اول ابتدائي كه قبل از ورود به دبستان زبان فارسي گفتاري را بطور نسبي فرا گرفته‏اند مورد بررسي قرار گيرد.

پس از بررسي‏هاي لازم مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكان دو زبانه ترك به سه دسته آوائي واژگاني و دستوري طبقه بندي شده كه هر كدام در فصلهاي جداگانه‏اي مورد بررسي قرار گرفته است.

به منظور يافتن مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكاني كه زبان مادري آنها زبان تركي آذربايجاني مي‏باشد ابتدا از معلمين اول ابتدائي دبستانهاي اصفهان ( ده دبستان) نظر خواهي شده و مشكلات تدريس زبان فارسي به دانش آموزاني كه زبان مادري آنها فارسي مي‏باشد جويا شده‏ايم و سپس طي نظر خواهي از معلمين اول ابتدائي شهرستان خوي مشكلاتي را كه صرفاً در امر آموزش زبان فارسي به دانش آموزان دو زبانه ترك وجود داشته مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.