تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 10/5/74

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا

نام و نام خانوادگي : حسن سميعي نيا

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد محمدتقي طيب

بررسي ساخت نحوي گويش «وزوان»

چكيده

در اين‌ رساله‌ شناختي‌ كه‌ دستوريان‌ از دستور زبان‌ فارسي‌ به‌ دست‌ آورده‌اند و به‌ زبان‌ فارسي‌ در اين رساله به بررسي و توصيف گويش وزوان كه يكي از گويشهاي مركزي ايران است پرداخته شده است. در اين راستا بر پايه اطلاعات استخراج شده از گفتار افراد عادي و بي سواد محلي به بررسي جنبه‏هايي چون آواشناسي انواع جمله و جمله نماهاي اين گويش متون آوانويسي شده و معادل واژه به واژه آنها و تهيه اصطلاحات و واژه‏هاي زبانشناسي پرداخته شده است . همچنين در اين تحقيق سعي شده كه تصويري روشن در حد يك توصيف از وضعيت موجود اين گويش يعني آنچه گويشوران بدان تكلم مي‏كنند همراه با مثال و تهيه جدول و مقايسه با فارسي معيار ارائه گردد . رابطه عناصر دستوري اين گويش نيز به تفضيل در حد امكان مورد توصيف قرار گرفته است.