تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 7/11/83

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا

نام و نام خانوادگي : علي حيدرزاده

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد محمدتقي طيب

ترجمه و تحشيه دو بخش پاياني کتاب «زبانشناسي» نوشته دي­.­جي.­ناپولي

چكيده

با توجه به اينكه اين پايان نامه به صورت تحشيه و ترجمه مي باشد و تحشيه ها نيز بر اساس ترجمه متن كتاب "زبانشناسي" نوشته ناپولي هستند لذا چكيده اي از مطالب دو بخش نحو و معني شناسي آورده مي شود

فصل چهارم اين كتاب با وجود اينكه بر نحو تمركز دارد اما ابتدا مطالبي را درباره تفاوت رويكردهاي تجويزي و توصيفي نسبت به دستور بيان مي كندو بعد از آن پرداختن به دستور را از بررسي گفته هاي تك كلمه اي و بررسي انواع كلمه به عنوان ساختهاي گروهي شروع مي كند و در ادامه گروه يا بندهاي نقشي را متمايز ساخته و آنها را بررسي مي كند و در اين راستا تمايزات ميان گفته هاي ناقص و خلاء دار را توضيح مي دهد .هدف اين فصل ارائه مقدمه اي از نحو زبان انگليسي مي­باشد ولي براي ارائه بينش كاملتري از زبانهاي ديگر نيز استفاده شده است. همچنين اساس رويكرد اين فصل حاكميت و مرجع گزيني مي­باشد و در پايان بخش مقدمه كوتاهي از رهیافت كمينگي كه يكي از رويكردهاي جديد حاكميت و مرجع گزيني ميباشد ارائه شده است.

در فصل معني شناسي نيز مؤلف جمله­ای را ارائه مي­دهد و آنرا از جهات گوناگون بررسي كرده و با استفاده از آن مطالب مورد نظر خود را به تدريج ارائه مي دهدو با ادامه بررسي اين جمله معني شناسي بر اساس كنشهاي گفتاري را به معني شناسي مفهومي وبه معني شناسي واژگاني ارتباط داده و به تدريج آنها را معرفي كرده و توضيح مي دهد.همچنين در ادامه به توصيف معني شناسي صوري با كمك گرفتن از منطق مي­پردازد ودر نيمه دوم اين بخش تفاوتهاي ميان جملات را بر اساس كميت نماها ارائه مي دهد.