تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 12/2/84

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد رضا سليمانزاده نجفي

نام و نام خانوادگي : فاطمه گلي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد علي ميرلوحي

استخراج وجوه اعرابي تفسير كشاف زمخشري همراه با مقايسه آراء نحويش در اين تفسير با ساير كتب نحويش

چكيده

تفسيركشاف يكي از تفاسير كم نظيري است كه مؤلف آن با توانايي و يد طولاني كه در شناخت بسياري از علوم اسلامي مخصوصاً لغت و بلاغت و ادبيات و صرف و نحو داشته، توانسته است مطالب اعرابي بسيار مفيد و نكته‌هاي ارزنده‌اي را در اين تفسير بگنجاند.

و از آن جهت كه براي اين نكته‌ها و مطالب اعرابي جايگاه خاصي در نظر نگرفته است.از اين رو ضروري به نظر مي‌رسد كه اين وجوه اعرابي بطور مجزا استخراج گردد تا مستقيما در دسترس محققان قرار گيرد لذا استخراج اين وجوه در صورتيكه تا پايان قرآن تداوم يابد يك مجموعه كامل از اعراب قرآن كريم مبتني بر تفسير كشاف را همراه با مقايسه آراء نحوي زمخشرى در اين تفسير با ساير كتب نحويش و آراء ساير نحويان براي محققان فراهم مي‌آورد. و ضمناً اين بحث منجر به كشف نكته‌هاي جديد اعرابي زمخشري كه در كتابهاي نحويش موجود نيست، خواهد شد. در نتيجه محققان در امر اعراب قرآن بدون نياز به مراجعه به تفسير كشاف به سهولت به نظريات اعرابي زمخشري دست مي‌يابند، ضمن اينكه نكته‌هاي برجسته نظريات نحوي، اعرابي زمخشري هم در اين تحقيق بارز و آشكار خواهد شد.