تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/12/83

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

نام و نام خانوادگي : صديقه اکبري

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

بررسي هنر چهره پردازي از خلال رمانهاي "پرنسس دوكلو" نوشته خانم دو لافايت و"سرخ و سياه" نوشته استاندال

چكيده

هنر چهره پردازي در قرن هفدهم ميلادي در ادبيات فرانسه رواج مي يابد. اين هنر كه بويژه در رمانهاي اين قرن مشهود است يكي ازعوامل مهم واساسي براي شناخت شخصيتهاي داستاني قلمداد مي شود. بعنوان مثال مي توان از مادام دولافايت نام برد كه ازاين هنر در رمان معروف خود پرنسس دو كلو بهره مي گيرد. سبك در هر حال هنر چهره پردازي در قرن نوزدهم ميلادي توسط رمان نويسان اين عصر به اوج حود مي رسد و اين فن هنري بر اساس معيارهاي مختلف (فيزيكي، اخلاقي واجتماعي) به توصيف شخصيتهاي داستاني ميپردازد. نويسندگان قرن نوزدهم تا آنجا پيش ميروند كه ويژگيها و خلقيات قهرمانان داستان را بر اساس شكل ظاهر آنها مورد بررسي قرار ميدهند.

فن چهره نگاري بازتابي از افكار نويسنده است كه سعي مي كند ايده اي معين را درباره قهرمان خويش به خواننده القا كند و ارزشهاي واقعي قهرمان را در دوره اي كه زندگي ميكند نمايان سازد.بهره گيري ازاين هنر براي توصيف شخصيتهاي داستاني قابليت نويسنده را در آشكار ساختن چهره وجايگاه واقعي قهرمان خويش نشان مي دهد. در واقع تمام جدالها، شك و ترديدها و ويژگيهاي والا و پست قهرمان را مي توان با درنظرگرفتن معيارهاي چهره پردازي در او به اثبات رساند. بدين ترتيب در نظرگرفتن اين هنر درتجزيه و تحليل شخصيتهاي داستان، ما را در بهتر شناختن قهرمان و همچنين در شناخت تفكر نويسنده كمك شاياني خواهد نمود. ما دراين رساله برآنيم تا با در نظر گرفتن ويژگيهاي اساسي پرنسس دو كلو قهرمان رمان معروف خانم دو لافايت وژولين سورلشخصيت رمان استاندال، به بررسي و مقايسه هنر چهره پردازي در دو قرن هفده و نوزده بپردازيم.