تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/12/83

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر حبيب اله گندم زاده

نام و نام خانوادگي : صفورا ترک لاداني

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

برداشتي از مذهب نزد آنتوان دو سنت اگزوپري در دو کتاب "قلعه" و "دفترها"

چكيده

آنتوان دو سنت اگزوپري نويسنده متعهد قرن بيستم فرانسه بيشتر به عنوان يک نويسنده اومانيست در ميان اذهان شناخته شده چنانکه بيشترين سعي و تلاش وي را ميتوان در سالهاي بين دو جنگ جهاني براي به تحقق رساندن ارزشهاي انساني و تکامل بشريت مشاهده نمود.اما انچه که در اين تحقيق صورت گرفته توجه به جنبه پوشيده و مخفي اين شخصيت است که از ابتداي کودکي تا اخرين لحظات عمر به طور مداوم در ذهن و سخنان وي تکرار شده است.

در کتاب قلعه که حاصل تفکرات و اعتقادات او در طي ساليان زيادي است ميتوان ايمان واعتقاد وي به خدا و بسياري از مفاهيم معنوي و نه مذهبي را يافت.تصور او از خدا به عنوان عامل اصلي و محور اصلي وجود باعث شده تا بينش وي نسبت به زندگي و ديگر انسانها تغير و تحول شگرفي پيدا کند و هر انچه که در تمام وجود مشاهده ميکند نشانه و رازو رمزي از جلوه و حضور کامل خدا مي داند.همچنين وي سعي مي کند تا با تجربياتي که داشته راههائي را به انسان سر در گم نشان دهد که منتهي به سعادت و در تهايت خدا مي شود راههائي چون: نيايش رياضت, سکوت و گذشت.

در بخش پاياني اين تحقيق سعي ميشود تا نظر و بينش وي نسبت به بعضي مفاهيم معنوي همچون عرفان, الوهيت, معنويت ...که بيشتر در کتاب "دفترها" بسط و گسترش داده شده است توضيح داده شود.