تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/12/83

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

نام و نام خانوادگي : پريسا ترکيان

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر حبيب اله گندم زاده

عوامل بحران معنوي ناشي از جنگ جهاني در دو اثر فرانسوا مورياک، "تزردسکرو" و "در چنبره افعي ها"

چكيده

در اين تحقيق سعي ما بر اينست که به برررسي بحران معنوي در قرن بيستم بپردازيم.

بد ين ترتيب،ابتدا نشانه هاي اين بحران را که شامل احساس پوچي، محکوميت به سکوت و نقطه اوج بحران که در نفرت وجنايت خلاصه مي شود مورد مطالعه قرارمي دهيم.انگاه به بررسي علل اصلي ان پرداخته با اشاره به اين مطلب که اين امر ناشي از نوعي احساس بيچارگي است که انسان معاصر در اثر دوري از خدا در درون خود مي يا بد. بعلاوه فرد با مذهبي روبروست که از محتواي اصلي خود خارج شده و به فريب و ظاهر سازي الوده گشته است و نمي تواند فرد را اشباع کند. بهمين دليل به اضطراب دروني وي دامن ميزند.

در اين ميان خانواده نيز با موانعي که بر سر راه ترقي فرد قرا ر مي دهد بحران معنوي وي را تشديد مي کند. سرانجام، اين بحران ابتدا به معرفت نفس مي انجا مد وانگاه منجر به تحولي هر چند کم رنگ مي گرد و فرد کم و بيش به ان معنويتي که در نظر داشت دست مي يابد .