تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 18/12/83

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد علي ميرلوحي

نام و نام خانوادگي : آزاده منتظري

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر جعفر دلشاد

بررسي جوانب ادبي و لغوي شعر مهيار راجع به اهل بيت (ع)

چكيده

مهيار ديلمي يکي از مشهورترين شعراء شيعه به شمار مي آيد که از اشعاري با معاني والا و عميق برخوردار بودو علامه اميني در کتا ب «الغدير» به ذکر غديرياتش پرداخته و محسن الامين نيز در کتاب «اعيان الشيعة» نام او را ذکر کرده است.

اين پايان نامه در صدد بوده تا اشعاري را که مهيار در ارتباط با اهل بيت (ع) سروده است ، از جهات ادبي ، لغوي و برخي شرحهاي تاريخي مورد بررسي قرار دهدتا موضع شاعر نسبت به اهل بيت (ع) مشخص شود.

واز آنجا که شاعر در تکوين شخصيت و روح اشعارش از زمان و محيط خود تأثير مي پذيرد پس اوضاع سياسي ، اجتماعي و ادبي عصر مهيار به گونه اي گذرا مورد بررسي قرار گرفته است.

از جمله نتايج بر گرفته شده از اين پايان نامه مي توان به موارد ذيل اشاره داشت:

1- مهيار شاعر فارسي نا بغه اي است که نامش در زمره شعرايي که ديوان هاي بسياري داشته اند مي درخشد.

2- شاعر از اوضاع سياسي ، اجتماعي و ادبي عصرش به قدري تأثير پذيرفته بود که موجب گرديد او از آيين زردتشتي به اسلام متمايل شود ودر شمار شيفتگان اهل بيت (ع) در آيد.

3 - ارتباط نزديک مهيار با شريف رضي تأثير بسيارعميقي در شيوه هاي فکري ، عقيدتي، و ادبي ديلمي بر جاي نهاد.