تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 18/12/83

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر محمدرضا نصراصفهاني

نام و نام خانوادگي : روح الله مطلبي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمد خاقاني

بررسي شکل گيري شعر نو در ادبيات فارسي وعربي با تکيه بر اشعارنيما يوشيج وبدر شاکر السياب

چكيده

موضوع اصلي اين پايان نامه ادبيات تطبيقي است و تمام فصول آن بر اين اساس طبقه بندي شده است.

در اين پژوهش محقق سعي دارد چگونگي شکل گيري شعر نو نيمايي يا قصيده التفعيله را در ادبيات عربي وفارسي تبيين نمايد. بر اين اساس پايان نامه را به هفت فصل مجزا تقسيم نموده است. در فصل اول به تعريف اين پديده جديد در دو ادبيات مي پردازد و سعي دارد که تعريفي جامع و در خور شأن اين سبک شعري نو ارائه دهد. بررسي تاريخي شکل گيري شعر نو يا قصيده التفعيله همراه با معرفي مبتکران اين سبک شعري،موضوع ديگري است که در اين پايان نامه مورد بررسي قرار ميگيرد. ميزان تأثير پذيري شعر نو عربي وفارسي از ادبيات غربي، بويژه از ادبيات اروپايي، موضوع ديگري است که مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. از مهمترين فصول اين پايان نامه، بررسي خصوصيات مشترک بين اين سبک شعري جديد در عربي وفارسي است و محقق سعي دارد وجوه اشتراک و اختلاف شعر نو در دو ادبيات را بيان نمايد.

محقق در فصل پاياني، شعر نو را از مقوله عروضي مورد بحث قرار مي دهد و اوزان عروضي شعر نو عربي و فارسي را با يکديگر مقايسه مي نمايد.