تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 17/12/83

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

نام و نام خانوادگي : سيده ريحانه ميرلوحي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد علي ميرلوحي

گفتگو در قرآن کريم

چكيده

رساله اي که پيش رو داريد,باموضوع«الحوار في القرآن الکريم/گفتگو در قرآن کريم«, تحقيقي است که تااکنون در دانشگاههاي ما مورد بررسي قرار نگرفته ولازم بود مورد بررسي علمي قرار گيرد,به همين دليل دراين چکيده به نکته هايي که درمورد گفتگو در قرآن به آن دست يافته ايم, اشاره مي شود.

1-گفتگوهاي قرآن به فصلها ومبحثها وقسمتهايي که در رساله موجود مي باشد,تنظيم شده است.

2-گفتگوهاي قرآن را براي اوّلين بار به گفتگوي مستقيم, غير مستقيم, دوجانبه,چند جانبه,پاسخ از طرف مخاطب, بامشارکت شخص سوّم وگفتگوهاي آموزشي وغيره تقسيم کرده ايم.

3-به برکت هدايت قرآن کريم,به بعضي از صنعتهاي بلاغي که اصطلاح آن در کتابهاي بلاغت موجود نبود رَه يافتم وآن را به فنون بلاغت إضافه نمودم, مانند: تناسب وهماهنگي در گفتگوهاي قرآن, مشابهت لفظي ومعنوي آخر سوره وأوّل آن يا أوّل آيات گفتگو وآخر آنها.

4-همچنين برخي از صنعتهاي بلاغي را ازآيات گفتگو استنباط وتطبيق کرده ام که اصطلاح آن در کتابهاي بلاغت موجود مي باشد, ولي علماي بلاغت شاهدي از آيات گفتگو براي آنها نياورده اند.

5- در پايان اين رساله نگرش جديدي در مورد گفتگوهاي قرآن کريم, موضوعات, اهداف, انواع وبلاغت آن ارائه مي کند وصرف نظراز مطالب اختصاصي آن,صِرف جمع آوري آيات گفتگو راه رابراي پژوهشهاي بعدي در گفتگوهاي قرآن وارتباط آنها بايکديگر باز مي کند.