تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 3/12/83

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر محمد خاقاني

نام و نام خانوادگي : روح اله مرادي قيري

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد رضا سليمانزاده نجفي

تحقيق و شرح شواهد کشاف زمخشري از سوره فاتحه الکتاب تا پايان سوره بقره

چكيده

علوم قرآني وتفسيري در ميان مسلمانان از اهميت ويزه اي برخورداراست وتفاسير گوناگوني هم در اين زمينه نوشته شده است، تفسير کشا ف زمخشري يکي از مشهورترين تفاسير قرآن بحساب مي آيد. زمخشري درکتاب خود براي تفسير آيات به اشعار دوره جاهلي واسلامي و عباسي استدلال نموده است اما به شرح اين شواهد شعري نپرداخته است، علي رغم اهميت ادبي شواهد شعري که از جمله مزاياي اين تفسير است هيچکس تاکنون به شرح اين شواهد نپرداخته است وهمچنين انتخاب اين موضوع به پيشنهاد آقاي دکتر نجفي بوده است.

در اين پايان نامه 150بيت از شواهد شعري موجود در کشاف زمخشري از ابتداي سوره فاتحة الکتاب تاپايان سوره بقره کار شده است.

در اين پايان نامه سه موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفته است:

الف:بررسي معاني مفردات غريب ومبهم در شواهد شعري تفسير مذکور.

ب:بررسي نکات صرفي ونحوي وبلاغي در ابيات.

ج:شرح ابيات به زبان عربي.

اين پايان نامه شامل دو فصل است:که در فصل اول زندگي شاعر ازجهت خواستگاه وعلم ومذهب وآثار وتأليفات وهمچنين شاگردانش مورد بررسي قرار گرفته است.درفصل دوم که در واقع فصل اصلي اين پايا ن نامه است ابيات مورد بحث وبررسي قرار گرفته است از اين جهت که در ابتدا جلد وصفحه اي که بيت در آن قرار گرفته ذکر شده وسپس در مرحله بعد گوينده بيتها آورده شده البته با ذکر اين نکته که گوينده برخي از بيتها مجهول است،سپس لغات مشکل موجود در ابيات شرح داده شده و درآخر موضع استشهاد مشخص شده.

در انتهاي پايان نامه فهرست ابيات موجوددرجلد اول کشاف براساس حروف هجاء وبا ذکر دقيق شماره صفحه آورده شده است بدين خاطر که خواننده براي رفع يک مشکل صرفي ونحوي بتواند در اسرع وقت بيت مورد نظرش را بيابد