تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمودرضا توکلي محمدي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر منصوره زرکوب

تاريخ دفاع : 28/10/83

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : -

تعهد در اشعار معروف الرصافي

چكيده

اين پايان نامه به بررسي مقوله تعهد در اشعار معروف رصافي شاعر عراقي معاصر مي پردازد. رصافي در دورهاي زندگي مي کرد که رخدادهاي سياسي و تحولات اجتماعي در آن به اوج رسيده بود و به اين سبب شاعر به بيان عقايدش در مورد اين تحولات پرداخت و در اين رساله به بررسي ديدگاهها و عقايد شاعر در مورد تحولات مذکور از نظرسياسي، ديني و اجتماعي پرداخته مي شود.

در فصل اول خلاصه اي از زندگي شاعر بيان مي شود، فصل دوم به بررسي مفهوم التزام اختصاص دارد و فصل سوم نيز به بررسي بارقه ها و نشانه هاي التزام در اشعار شعراي ادبيات عربي قبل از عصر نهضت مي پردازد. در فصل چهارم نيز به بررسي التزام در اشعار شاعر در سه زمينه التزام ديني، التزام سياسي و التزام اجتماعي پرداخته مي شود که نتايج حاصله به اين ترتيب ارائه مي شود:

الف) شاعر در التزام ديني خود به جهل و تعصب مردم در امور ديني اشاره کرده و آنها را از افراط و تفريط در اين زمينه بر حذر داشته و به اتحاد ديني دعوت مي نمايد.

ب) وي در التزام سياسي خود به مبارزه با حکومتهاي ظالم دوران خود برخواسته و از ضعف و خضوع مردم در برابر حاکمان ستمگر شکايت مي کند و به مبارزه عليه حکام داخلي و استعمارگران خارجي دعوت مي نمايد.

ج) شاعر در اشعارش به وضعيت اجتماعي جامعه توجه زيادي نشان داده و به يادگيري علم و دانش و ساخت مدارس دعوت مي تمايد و از هموطنانش همدردي با يتيمان و فقرا و بينوايان را خواستار مي شود.

رصافي در تمامي مو ضع گيريهايش در قبال مسائل ديني و سياسي و اجتماعي جامعه تعهد خود را نسبت به کشورش به اثبات رسانده و ثابت مي کند که هدف وي از سرودن اشعارش تلاش براي پيشرفت و سرافرازي ملتش مي باشد.