تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 15/4/84

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر محمدرضا نصراصفهاني

نام و نام خانوادگي : ماندانا مهرگرايي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمد عموزاده

تحليل جامعه شناختي از سبكهاي گفتار در فارسي معاصر

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش، توصيف وتحليل برخي از عوامل سبك گرداني درگفتار فارسي معاصر از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي بوده وبطور كلي به انگيزه و علل سبك گرداني در كلام فارسي زبانان پرداخته شده است.

اين پژوهش داده- مبنا ست و داده هاي مذكور با توجه به سه متغير بافت موقعيت ، مخاطب و موضوع گفتگو گرد آوري شده اند. يعني داده هايي مدنظر بوده اند كه طي آنها، يكي از اين سه متغير به نحوي در سبك گرداني زبانمندان مؤثر باشد و سپس با تقسيم بندي داده ها با توجه به هر متغير، توصيف و تحليل هر دسته ارائه شده و فصلهاي پژوهش نيز به همين اساس شكل گرفته اند.

به منظور تجزيه و تحليل داده ها ،‌در باب ويژگيهاي زباني سبك هاي مختلف، توضيحاتي ارائه شده و در برخي موارد مقايسه اي ميان سبكها صورت گرفته است ؛ ‌به عنوان نمونه توضيح داده شد كه از لحاظ مشخصات واژگاني و ساختهاي دستوري ميان برخي سبكها چه تفاوتهايي وجود دارد . دركنارتوصيف واژگاني و دستوري سبكها، تحليل انگيزه هاي زبانمندان از بكارگيري سبكهاي مختلف و ايجاد تنوع در كلام ارائه شده و مشخص شد بين متغير سبك در كلام با متغيرهاي غير زباني (مطرح در فرضيه پژوهش) رابطه وجود دارد و در بيشتر موارد سه متغير مذكور بر سبك گفتار تأثير گذاشته و موجب تغييراتي در نحوه گفتار مي شوند كه به ترتيب تغييرات حاصل در هر فصل توضيح داده شده اند . در عين حال مي توان به نظام مند بودن تغييرات نيز اذعان داشت . چرا كه زبانمندان با وجود تنوعات سبكي نامحدود در بافت هاي خاص ، هنگام رويارويي با مخاطب معين و گفتگو درباره برخي موضوعات، سبكهاي گفتاري نسبتاً مشابهي را در پيش مي گيرند و اتفاق نظر زبانمندان و همسويي آنان در نحوه استفاده از سبكهاي مختلف گفتارنشان مي دهد نظام واحدي در زبان وجود دارد كه زبانمندان با آن آشنا هستند و طبق آن عمل مي كنند .