تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/11/83

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر سيد محمدتقي طيب

نام و نام خانوادگي : فاطمه قوشه

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر ساسان سپنتا

مقايسه تطبيقي فرآيند هاي ساخت واژه بين مطالعات دانشمندان اسلامي و جديد

چكيده

هدف از اين رساله انجام مقايسه تطبيقي فرآيندهاي ساخت واژه بين مطالعات دانشمندان اسلامي و جديد است. نحوه ساخت واژه ها و فرآيندهاي متفاوت آن مانند وندافزايي و تركيب در اين رساله مورد توجه قرار گرفته است . به اين منظور واژه هايي از بين آثار دانشمندان قديم مانند ابن سينا ، بيروني و طوسي و واژه هايي از بين آثار دانشمندان جديد در علوم مختلف استخراج شده و در فصول جداگانه مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته اند .

اين رساله مشتمل بر 7 فصل مي باشد و هر فصل به يك سري از واژه هاي خاص اختصاص يافته است. در پايان هر فصل نيز نتيجه كلي حاصل از مقايسه ارائه شده است . اين نوع مقايسه تا حدي مي تواند تشريح چگونگي ساخت واژه توسط دانشمندان جديد و قديم ايراني باشد . با توجه به اين نوع مقايسه و نتايج مي توان گفت دانشمندان ايران جديد سعي دارند تا انواع پسوندها را براي كلمات بيشتري بكار ببرند . حتي در بسياري از موارد ديده شده است كه اين پسوند ها به واژه هاي بيگانه اضافه شده اند بدون آنكه آن واژه ها در برابر زبان فارسي معادلسازي شوند . فرآيند تركيب نيز اهميت خاصي يافته است و تركيب دو اسم يا اسم و صفت بيش از ساير انواع تركيبات مورد استفاده قرار ميگيرد . اين نوع فرآيندهاي واژه سازي در هر فصل با كمك چندين نوع واژه در تقابل و مقايسه قرار گرفته اند.