تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/6/84

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر بتول علي نژاد

نام و نام خانوادگي : محمود نقي زاده

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمد عموزاده

مقايسه حروف اضافه مکاني در فارسي و انگليسي بر اساس زبانشناسي شناختي

چكيده

هدف از انجام اين تحقيق بررسي شناختي حروف اضافه مکاني در زبان فارسي و انگليسي براي تعيين معناي اوليه اين حروف، تعيين نظاممندي هاي موجود در گسترش معاني غير مکاني حروف اضافه مکاني و همچنين مقايسه حروف اضافه مکاني در اين دو زبان براي تعيين همپوشي ها و اختلافهاي ميان حروف اضافة مکاني در دو زبان مي باشد. در اين تحقيق ابتدا با استفاده از چهار عنصر معيار تاريخي، برجستگي در شبکة معنايي، کاربرد حروف اضافه در واحدهاي واژگاني مرکب و رابطة حرف اضافة مورد مطالعه با ديگر حروف اضافه در مجموعه هاي متباين، معناي اولية حروف اضافه را تعيين کرديم. بعد از تعيين معناي اوليه، براي هر حرف اضافه يک نماي اوليه که شامل هم عناصر موقعيتي (موقعيت شئ متحرک نسبت به زمينة ثابت) و هم عناصر کارکردي (کاربرد زمينة ثابت براي شئ متحرک) مي باشد رسم کرديم تا بر اساس شواهد همزماني و با آگاهي از توسعه در زماني معاني ديگري که احياناً از اين نماي اوليه مشتق شده اند را تشخيص دهيم. سپس با استفاده از مفاهيمي نظير همبستگي تجربي، ساخت معنا روي خط و تقويت کاربردشناختي به قانونمندي هاي موجود در گسترش معاني غير مکاني از حروف اضافة مکاني پرداختيم و در گام بعد با مقايسة معاني حروف اضافه، همپوشي ها و تفاوت هاي ميان اين حروف در دو زبان را بررسي نموديم. در اين بررسي به نتايجي دست پيدا کرديم که به مختصري از آنها اشاره مي کنيم.در بسياري از موارد حروف اضافه فارسي و انگليسي در بيان يک معناي خاص رابطه يک به يک دارند اما در بعضي موارد يک حرف اضافه در زبان فارسي معادل دو حرف اضافه در زبان انگليسي قرار مي گيرد. اين نکته نشان مي دهد که زبانمندان فارسي و انگليسي در بعضي موارد داراي ساختارهاي ذهني متفاوت بوده و اين امر منجر به برش زباني متفاوت از دنياي خارج بوسيلة اين دو زبان مي باشد.