تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/6/84

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد رضا سليمانزاده نجفي

نام و نام خانوادگي : سونا احمدي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمد خاقاني

شرح شواهد مجمع البيان (ازآيه 89 سوره اعراف تا آيه 9 سوره توبه)

چكيده

تحقيق حاضر شرح 96 بيت از شواهد شعري مربوط به آيات 89 سوره اعراف تا 9 سوره توبه وارده در تفسير مجمع البيان اثر شيخ ابوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي است.

در اين تحقيق ضمن يافتن سراينده هر بيت و درج شرح حال مختصري از آنها ، براي درک مطلوبتر معناي ابيات ، دو بيت قبل هر شاهد ذکر شده است . سپس کلمات و واژه هاي مبهم ابيات تحليل صرفي شده و با استفاده از فرهنگهاي لغت مشهور زبان عربي معنا شده است .هر بيت با توجه به معناي کلمات و معناي برخواسته از بيتهاي پيشين جداگانه معنا شده است . در حاشيه هر صفحه ، علت استشهاد به ابيات مزبور ذکر و آيه مربوط به هر بيت آورده شده است . در صورت وجود اختلاف در روايت اشعار ، موارد اختلاف و منبع آنها در حاشيه هر صفحه تشريح شده است.

نتايج تحقيق حاضر از دو جهت براي پژوهشگران سودمند است ؛ اول آنکه آراء صرفي و نحوي طبرسي مطرح شده است و دوم اينکه ابيات موجود به زبان عربي تشريح و اسناد مربوط به سراينده هر بيت تا حد امکان ذکر شده است .