تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/6/84

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر جعفر دلشاد

نام و نام خانوادگي : ابوذر قاسمي آراني

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد علي ميرلوحي

وجوه اعرابي مستخرج از تفسير کشاف زمخشري و مقايسه آن با آراء نحويش در ساير کتابهايش و آراء ديگر نحويون

چكيده

تفسير كشاف يكي ازتفاسير كم نظيري است كه مؤلًف آن با توانايي و يد طولاني كه در شناخت بسياري از علوم اسلامي مخصوصاً لغت و بلاغت و ادبيًات و صرف و نحو داشته , توانسته است مطالب اعرابي بسيار مفيد و نكته هاي ارزنده اي را در اين تفسير بگنجاند.

وازآن جهت كه براي اين نكته ها ومطالب اعرابي جايگاه معيًني در نظر نگرفته است . از اين رو ضروري به نظر مي رسد كه اين وجوه اعرابي به طور مجزًا استخراج گردد تا مستقيماً دردسترس محققان قرار گيرد لذا استخراج اين وجوه در صورتيكه تا پايان قرآن تداوم يابد يك مجموعه كامل از اعراب قرآن كريم مبتني بر تفسير كشاف را همراه با مقايسه آراء نحوي زمخشري در اين تفسير با سائر كتابهاي نحويش و آراء سائر نحويان براي محقًقان فراهم مي آورد. وضمناً اين بحث منجر به كشف نكته هاي جديد اعرابي زمخشري كه دركتابهاي نحويش موجود نيست , خواهد شد . در نتيجه محققان در امر اعراب قرآن , بدون نياز به مراجعه ي تفسيركشاف به سهولت به نظريات اعرابي زمخشري دست مي يابند , ضمن اين كه نكته هاي بر جسته نظريات نحوي , اعرابي زمخشري هم در اين تحقيق بارز و آشكار خواهد شد .