تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 1/5/84

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر سيد محمدتقي طيب

نام و نام خانوادگي : صادق عبدالتاجديني

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر بتول علي نژاد-دکتر ساسان سپنتا

مقايسه ي زبان گفتار و زبان نوشتار معاصر فارسي در چهار چوب واج شناسي

چكيده

زبان گفتار و زبان نوشتار دو گونه ي بسيار مهم از گونه هاي زباني هستند. زبان گفتار مكالمات روز مره ي مردم و زبان نوشتار گونه ي قرائت شده ي خط و متن است. اين دو گونه ي زباني در سطوح مختلف قابل بررسي است كه در تحقيق حاضر از نظر واج شناسي ( و تا حدي آواشناسي) بررسي شده است.

هر دو گونه ي زباني پديده هايي هستند كه به وسيله ي اندام هاي گفتاري توليد مي شوند و با وجود اينكه هر دو گونه، زبان هستند و از ابزار تقريباً يكساني استفاده مي كنند علاوه بر شباهت هاي واجي، تفاوت هايي هم در اين سطح زباني دارند كه ضمن فصول چهارم، پنجم، و ششم مورد بررسي قرار گرفته است.

فصل اول به بررسي سؤالات و اهداف پژوهش مي پردازد؛ در فصل دوم اصول بنيادين نظري پژوهش توضيح داده مي شود، سپس در فصل سوم مفاهيم کليدي پژوهش و روش شناسي آن مورد بررسي قرار گرفته است.

در فصل چهارم داده هاي زبان گفتار براساس اصول واج شناختي، تجزيه و تحليل شده است و فرآيندهاي واجي و واژ- واجي ( همگوني، ناهمگوني، حذف، افزايش، قلب, خنثي شدگي و غيره) آن بررسي و سپس در پايان فصل جمع بندي  شده است.در فصل پنجم نيز اصول به کار رفته در فصل چهارم رعايت شده است و تجزيه و تحليل داده ها در زبان نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.

فصل ششم، به مقايسه ي زبان گفتار و زبان نوشتار مربوط مي شود. در اين فصل بعد از ذكر توضيحات كلي مربوط به زبان گفتار و زبان نوشتار، به جواب گويي سوالات تحقيق پرداخته ايم و تفاووت ها و شباهت هاي اين دو گونه برسي شده است. در هر كدام از اين موارد ( تفاوت ها و شباهت ها ) فرآيندهاي واجي و واژ- واجي به ترتيب ذكر شده در فصول چهارم و پنجم ذكر شده است؛ سپس در هر يك از اين دو قسمت به دلايل تفاوت يا شباهت اين دو گونه ي زباني توجه شده است.