تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 12/2/84

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سردار اصلاني

نام و نام خانوادگي : افشين عزيزي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر جعفر دلشاد

نقد اجتماعي در آثار جبران خليل جبران

چكيده

اين پايان نامه به موضوع «نقد اجتماعي در آثار جبران خليل جبران» اديب منتقد اجتماعي وشاعر لبناني مي پردازد، که ايام کودکيش را در لبنان سپري کرد و سپس به دليل فشار سختيهاي زندگي به آمريکا مهاجرت کرد وتحت تاثير فرهنگهاي مختلفي قرار گرفت.

اين رساله به پنج فصل تقسيم شده است: در فصل اوّل به زندگي جبران و حيات ادبي روزگار او و عواملي که بر فکر و فرهنگ وي تاثير گذاشته است، پرداخته مي شود. فصل دوّم، به تبيين اسلوب و سبک جبران اختصاص دارد؛ چرا شناخت سبک سخن وي، ما را در موضع گيريهاي اجتماعي اش ياري مي رساند. فصل سوّم پايان نامه به جايگاه زن در جامعه شرقي مي پردازد. جبران زن را قرباني سنّتهاي کهنه جامعه مي داند؛ از اين رو از زنان سادّه مظلوم، که مردان شرور آنها را به گمراهي مي کشانند، به دفاع بر مي خيزد و جوامع شرقي به دليل اينکه اجازه تعيين سرنوشت به آنها نمي دهند، مورد نکوهش قرار مي دهد.

قضاياي ديني موضوعي است که، در فصل چهارم مورد بررسي قرار مي گيرد. جبران از رجال ديني فاسد، تصوّف، شخصيت «مسيح» که در اين فصل گنجانده شده است سخن مي گويد و ميکوشد، تا شخصيتي از مسيح را معرفي کند که با مسيح کليسا متفاوت است؛ بنابراين مسيح اندوهگين و ذليل را نمي پذيرد. مسيح جبران انساني آزاده، قوي و عصيانگر بر ضدّ سنّتهاي کهنه و بي مصرف ديني و اجتماعي است.

فصل پنجم به موضع جبران ، در خصوص مسائل مختلف اجتماعي مانند: تند روي، آزادي و مفاسد اجتماعي موجود در جامعه از قبيل: جهل، فقر و ريا اختصاص دارد.

جبران قهرماناني را در داستانها و مقالاتش مي آفريند و در بسياري از موارد انتقادش را از زبان اين عده بيان مي کند. در هر مرحله اي از مراحل فکري اش قهرمان خاصي دارد، که بعضي از آنها در بيداري مردم موفّق هستند و بعضي ديگر فاقد اين توفيق اند و اين به وجود يا عدم آگاهي اجتماعي مردم داستان هاي جبران بستگي دارد.